söndag 3 december 2017

Minska home bias med internationell diversifiering

När jag surfar runt bland landets investeringsbloggare finner jag ofta en sak gemensamt. Bloggaren har en kraftig överviktigt i svenska aktier, såkallad home bias.

Sverige står för mindre än en procent av den globala marknaden och det går, baserat på teori, att föra en argumentation för att en procent är en lagom vikt att ha i svenska aktier. Svenskars ovilja att investera på många olika marknader gör att de utsätter sig för en större risk än om de valde att diversifiera internationellt. Svenskar är dock inte ensamma då efterforskning visar att såhär ser det ut i alla länder, den generella investeraren har alltid en stark förkärlek till hemmaplan. Detta blir, på ett sätt, aningens ironiskt då alla hemmamarknader såklart inte kan vara den bästa. Nedan är ett axplock från tre olika artiklar som visar på home bias i olika länder.

Utdrag från tre artiklar som visar på home bias i diverse länder vid olika tidpunkter [A],[B],[C]

Flera olika faktorer till home bias lyfts fram i diverse artiklar och ofta nämns följande tre orsaker till varför investerare har en kraftig partiskhet mot hemmamarknaden: 
 • Inhemska aktier kan ge en överlägsen inflationssäkring.
 • Kan finnas institutionella och juridiska restriktioner för utländska investeringar.
 • Utländska investeringar kan ge ökade skatter och transaktioner/informationskostnader
En ytterligare anledning som jag kan tänka mig är att större investerare/fonder gärna investerar på hemmaplan för att det då är lättare att ta plats i styrelsen och därmed ha möjlighet att påverka bolagen. Sen tror jag det finns en annan stor anledning till att svenska investerare väljer aktier på hemmaplan.
Ernst Kirchsteiger - Svensk trygghet personifierad
Det känns tryggt att investera i någonting svenskt som vi kan namnet på. Vi känner oss komfortabla med bolagen och vi får känslan av att vi har mer information om dem. Precis på samma sätt känner investerare i andra länder om sin hemmamarknad.

Men är det så tryggt och säkert egentligen?

Japanska investerare kände sig säkert trygga under 80-talets glansdagar för att 1990 uppleva starten på en stor kollaps. Mer i närtid kan vi såklart flytta blicken till Island vars land kollapsade i den senaste finanskrisen.
Nikkei Index samt Iceland Stock Market 
Företag vars verksamhet ligger i samma geografiska område är föremål för i princip samma risker när det gäller naturkatastrofer och skatteförändringar. Aktier i samma land tenderar dessutom att vara starkare korrelerade än aktier i olika länder. Detta beror bl.a. på att många skatte- och regleringsfrågor gäller för alla aktier i ett visst land. Allt annat lika så minskar internationell diversifiering dessa risker.
Två diagram som visar på de potentiella fördelar som finns med internationell diversifiering. [D],[E]


Det finns så mycket mer att skriva i ämnet och detta blogginlägg nosar bara på ämnet. Väljer dock att hålla det kort då det ökar chansen att någon faktiskt orkar läsa det.


Är det rätt väg att gå att investera globalt? Tar gärna emot dina synpunkter eller kritik.


Referenser:

[A] French and Poterba (1991), International Diversification, The American Economic Review,  http://www.nber.org/papers/w3609

[B] Piet Sercu and Rosanne Vanpée (2007), Home Bias in International Equity Portfolios: a Review
, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.560.1649&rep=rep1&type=pdf

[C] Brian J. Scott, James Balsamo; Kelly N. McShane; Christos Tasopoulos (2017), The global case for strategic asset allocation and an examination of home bias, https://personal.vanguard.com/pdf/ISGGAA.pdf

[D] McGraw-Hill & Irwin (2010), Globalization and International Investing, http://slideplayer.com/slide/228780/

[E] Greg Flanagan (2003), Management 3460 - Institutions and Practices in International Finance, http://slideplayer.com/slide/9882826/

lördag 4 november 2017

Altium - Kvalitétsbolag med kraftig strukturell medvind


Aktie: Altium Ltd
Ticker: ASX:ALU
Notering: Australian Stock Exchange
Market Cap: 9,5 miljarder SEK
Kurs: 12,3 AUD
Direktavkastning: 2 %
Courtage: ca 400 kr hos Avanza
Införskaffande: Telefonorder hos Avanza
Äga i: Vanlig depå hos Avanza.


Internet of Things (IoT) ökar kraftigt i samhället och IoT har t.o.m. jämförts med den industriella revolutionen. Gamla uppgifter visar på att marknaden för IoT-enheter förväntas växa från 75 miljarder SEK (2014) till 370 miljarder SEK år 2024 vilket ger en ökning om CAGR 17%. Vissa hävdar även att siffran idag bör vara så hög som 25 %.

Äldre diagram som visar förväntad utveckling för bl.a. IoT
Som investerare är det såklart intressant att titta på en sådan här bransch/fenomen där det finns stark strukturell tillväxt. Självklara områden som bör växa starkt framöver är elektronikindustrin samt kommunikations- och datalagringsindustrin.

En sak som är gemensamt för alla IoT-enheter är att det måste finnas ett kretskort inuti produkterna. Ett naturligt område att investera i, som bör fånga IoT tillväxten, är såklart i företag som tillverkar elektronikkomponenter. I ett halvdåligt försök till någon form av second level thinking väljer jag att gå ytterligare ett steg bakåt och granskar ECAD (electronic computer-aided design) industrin. ECAD kallas på svenska ofta för elektronisk design automation (EDA) och är ett mjukvaruverktyg för kretskort-konstruktion. Verktyget används alltså för design och konstruktion av elektroniska system från mönsterkort (PCB) till integrerade kretsar (IC).

De största spelarna på denna marknad är Mentor Graphics, Synopsys, Cadence, Ansys, Dassault Systems samt den australiensiska bolaget Altium. Nedan visas den procentuella omsättningsökningen under de senaste åren för dessa sex aktörer.

Altium är det bolag av ovan nämnda som växer snabbast och som tillsammans med Cadence är mest lönsamt. Bolaget tickar de flesta av mina boxar för vad jag gillar med ett bolag. Repetitiva intäkter (SaaS), tar marknadsandelar från konkurrenterna, stora innehav i ledningen, stabila finanser, bra lönsamhet, fin historik, bra utdelning, mm. Bolagets produkter används även utav många premiumbolag som troligtvis har skyhöga krav på kvalité vilket för mig blir en form av garanti för att Altiums produkter ligger i absolut framkant.

Nedan listas några av Altiums kunder.

Utöver välkända kunder kan Altium stoltsera med en fin trend gällande både omsättning- och resultathistorik vilket kan ses nedan. Det höga resultatet under 2015 är hänförligt till att huvudkontoret flyttades från Australien till USA (har i grått markerat resultatet utan hänsyn taget till detta).

Altium har satt ett aggressivt mål om att år 2020 nå 200 miljoner AUD i omsättning vilket nästan uteslutande ska ske organiskt (max 5-10% från förvärv) i kombinationen med 35 % EDITDA-marginal eller högre.

Jag började kika på Altium redan när det stod i dryga 8 AUD. Idag har bolagets aktiekurs klättrat till 12 AUD med ett PE på 42 vilket enligt mig är allt för högt utifrån bolagets 2020-målsättning. Skulle aktien däremot falla ner mot mer attraktiva nivåer kommer ett investeringsövervägande att göras. Denna kortanalys stannar redan här då köp just nu inte är aktuellt.

Skulle du köpa Altium på dessa nivåer?

söndag 1 oktober 2017

Oncopeptides - Ygalo, blockbusterkandidat med stor trigger i närtid


Aktie: Oncopeptides
Ticker: ONCO
Notering: Stockholmsbörsen
Market Cap: 2,5 miljarder SEK
Kurs: 61 SEK

Riktkurs: 115 SEK


Oncopeptides grundades år 2000 och driver läkemedelsutveckling med en huvudprodukt som heter Ygalo. Ygalo är i första hand tänkt att användas mot multipelt myelom och då initialt för patienter som befinner sig i en sen fas av sjukdomen. Klinisk fas III studie är startad och resultat väntas i andra halvan av 2019. Redan under november i år väntas tidiga resultat från en annan mindre studie vilket kan ge en tydlig indikation till hur potent bolagets huvudprodukt Ygalo är.


Grundanalys:


Analysen är uppbyggd av en Grundanalys samt en Fördjupningsdel. Grundanalysen ger en god bild av vad bolaget gör medan Fördjupningsdelen, som namnet antyder, dyker in mer på djupet för att försöka bedöma Ygalos kommersiella förutsättningar.


Multipelt myelom


Multipelt myelom (MM) är en kronisk cancersjukdom som uppstår i benmärgen. I benmärgen finns plasmaceller som har till uppgift att producera antikroppar som hjälper vårt immunförsvar att bekämpa infektioner. När cancer uppstår i benmärgen försvagas antikroppsproduktionen och till slut har kroppen inte något fungerande immunförsvar. Förloppet skiljer sig åt mycket mellan individer och även om sjukdomen inte går att bota finns det många bra läkemedel som gör att den kan hållas i schakt med god livskvalité under många år.


Förekomst


Varje år diagnostiseras över 100 000 människor med MM (ca 40 000 i Europa och ca 30 000 i USA) och det sker en årlig ökning med 1% av antalet diagnostiserade fall. När patienter inte längre får ett bra och långvarigt svar på dagens läkemedel hamnar de i ett tillstånd som benämns sen relapserande refraktär multipel myelom (RRMM i sen fas) och det är denna patientgrupp som Oncopeptides initialt adresserar med Ygalo. Knappt hälften av MM-patienterna debuterar senare i RRMM i sen fas och den gruppen växer för närvarande med 10% per år som en direkt följd av nyare och förbättrade läkemedel.


Läkemedelsklasser


Vid behandling av MM är målen att ta bort sjukdomscellerna från benmärgen, att ta bort eventuell plasmocytom samt att stärka skelettet för att minska benskörheten.

För yngre patienter är en autolog stamcellstransplantation det vanligaste första behandlingsalternativet. Äldre patienter rekommenderas inte stamcellstransplantation då riskerna anses för höga utan de sätts istället direkt på behandlande läkemedel.

Det finns fem olika klasser av läkemedel på marknaden:
 • Steroider används ofta vid behandling av MM då de har en tumörhämmande effekt. Steroider minskar även en del av de biverkningar som uppstår vid ordinarie behandling och därför kombineras steroider ofta med övrig behandling. ex: prednisolon samt dexametason
 • Alkylerare är en form av cellgift som dödar cancerceller och därmed bromsar tillväxten av sjukdomen. ex: melfalan, cyklofosfamid, bendamustin samt melflufen (Ygalo).
 • Proteasomhämmare blockerar proteasomerna vilket gör att cancercellernas tillväxt minskar. ex: bortezomib, carfilzomib samt ixazomib.
 • IMiDer är immunmodulerande läkemedel och ett derivat av neurosedyn. IMiDer hämmar myelomceller från att dela sig och stimulerar kroppens immunsystem till att angripa cancern. Detta är idag den vanligaste läkemedelsklassen mot MM. ex: lenalidomid samt pomalidomid
 • Antikroppsläkemedel är på frammarsch inom MM. Dessa binder till specifika cancerceller så att immunförsvaret kan angripa och förstöra dem. ex: daratumumab samt elotuzumab.


Ygalo


Oncopeptides har utvecklat Ygalo (melflufen) som är en förbättring av den gamla alkyleraren melfalan som tidigare var standardbehandling inom MM. Ygalo är målsökande mot peptidaser och dessa är överuttryckta i myelomceller. Bolaget hävdar att de får in 50 gånger så mycket alkylerare till tumörcellerna jämfört med en vanlig alkylator. Detta bör leda till bättre effektivitet och mindre biverkningar för patienten.

Nedan är en förenklad bild över hur behandlingslinjerna ser ut inom MM. Ofta genomförs även en eller flera stamcellstransplantationer och då ser läkemedelsvalen något annorlunda ut. Läkemedlen nedan kombineras dessutom ofta med varandra och även med steroider. Bildens primära tanke är att illustrerar när i behandlingen av MM som Ygalo kommer in. Ygalo riktar sig främst till sena multirefraktära patienter (RRMM i sen fas) men kan även bli aktuellt för patienter utan kvarvarande behandlingsalternativ eller för patienter i de tidigare behandlingsleden.

MMs behandlingsfaser samt de vanligaste läkemedlen


Bolagspresentation


För den som inte har sett någon presentation med Oncopeptides rekommenderas nedanstående video från Redeye med VD, Jakob Lindberg:


Bolagspresentation på Redeyes Fight cancer dag i mars 2016.Kliniska studier


Oncopeptides har genomfört en lyckad fas II studie (O-12-M1) med Ygalo. Bolaget bedriver nu de två studierna OCEAN samt HORIZON och en tredje studie (ANCHOR) kommer startas mot slutet på året. Samtliga studier presenteras nedan.


O-12-M1 är Oncopeptides genomförda fas II-studie på 40 patienter som behandlats med Ygalo och studien visar på ett bättre resultat än nuvarande standardbehandling pomalidomid:
 • 47% bättre överlevnad
 • 19% bättre progressionsfri överlevnad
 • 28% bättre objektiv tumörrespons
 • Bättre biverkningsprofil
Studien är dock relativt liten och ovanstående siffror ska värderas i ljuset av detta.


OCEAN är bolagets stora fas III studie med 450 patienter som riktar sig till sena multirefraktära patienter. Här jämförs kombinationen Ygalo + dexametason (steroid) mot pomalidomid + dexametason där varje arm kommer innehålla ungefär 225 patienter. Primär endpoint i studien är progressionsfri överlevnad (PFS). Sekundär endpoint är hur länge patienterna överlever (OS), hur många patienter som svarar väl på behandlingen (ORR) samt hur länge responsen varar (DOR).

Oncopeptides största konkurrent är Celgene och de äger rättigheterna till två av de största läkemedlen inom MM vilket är lenalidomid samt pomalidomid. Idag sätts pomalidomid in efter att en patient har slutat svara på lenalidomid. Ett potentiellt problem med detta är att det är tänkbart att de båda läkemedlen delar resistensprofil då de är snarlika i sin uppsättning och det enda som skiljer är en dubbelbunden syreatom.
Molekyluppsättning för lenalidomid samt för pomalidomid
I fas III jämförs Ygalo mot pomalidomid och de båda preparaten ges alltså till patienter som slutat svara på lenalidomid. Oncopeptides hypotes är att patienter som nyligen slutat svara på lenalidomid bör svara dåligt på systermolekylen pomalidomid och att Ygalo därför bör ha en god chans att vara bättre.

Lyckas Ygalo visa på bättre effekt (superioritet-resultat) än pomalidomid får bolaget, under förutsättning att biverkningsprofilen är hanterbar, fullt marknadsgodkännande i USA och Europa för RRMM-patienter i sen fas. Bolaget nämner att förutsatt att pomalidomids data är sann och att Ygalos fas II data är sann så når de detta resultat med 90 % säkerhet.

Godkännande-labels samt marknadspotential
Skulle Oncopeptides misslyckas med ett superioritet-resultat har bolaget en glidande skala av andra godkännanden som kan erhållas vilket bilden illustrerar.

Oncopeptides har alltså i så stor utsträckning som möjligt försökt att riskminimera Ygalo. Detta är gynnsamt då risken, allt annat lika, är lägre för Oncopeptides än vad som annars är vanligt för biotechföretag där resultat från studier oftast är binärt. För en tydligare genomgång av de olika godkännande-nivåerna rekommenderas bolagets Redeye-presentation som finns att tillgå något längre ner på sidan.

Resultat från OCEAN väntas mot slutet av 2019.


HORIZON är en en fas II-studie som kommer inkludera 80 patienter och riktar sig mot patienter som saknar kvarvarande behandlingsalternativ (quad & penta refraktära patienter) och här finns inga godkända produkter alls på marknaden. Studien genomförs primärt som ett komplement till OCEAN vilket gör att om OCEAN inte lyckas nå ett superioritet-resultat så kan fortfarande ett smalare godkännande erhållas.

Upplägget med HORIZON är väl genomtänkt för även om OCEAN misslyckas med sin primära mätpunkt (PFS) så finns det fortfarande goda möjligheter till marknadsgodkännande med betydande kommersiellt potential för Ygalo om HORIZON visar på bra resultat. Tidiga interim resultat väntas under november och skulle de slutliga resultaten under 2018 falla ut exceptionellt bra finns möjligheter att ansöka om ett tillfälligt godkännande (AA/CMA) hos de regulatoriska myndigheterna (FDA/EMA).


Adresserbara behandlingsgrupper för Ygalos studier
ANCHOR är en studie som syftar till att visa hur Ygalo ska kombineras med övriga preparat, dels vilken dos som är lämplig men även vilka andra läkemedel Ygalo ska kombineras med.

Studien är tänkt att startas innan årsskiftet och kommer innehålla två kombinationer.

 • Ygalo + Bortezomib (Velcade) + Steroid 
 • Ygalo + Daratumumab (Darzalex) + Steroid

Ygalo riktar sig i ANCHOR till patienter i RRMM-gruppen (relapserande och refraktära) vilket är en mycket större marknad än där OCEAN befinner sig.


Risker


Det finns stora risker förenat med en investering i Oncopeptides. Bolaget är en så kallad One Trick Pony och i princip hela bolagsvärdet står och faller med bolagets huvudkandidat Ygalo. Nedan listat några av de största riskerna för bolaget:
 • Ygalo stoppas p.g.a. för tuffa biverkningar
 • Ygalo stoppas p.g.a. för låg effekt
 • OCEAN misslyckas helt och Ygalo får inget godkännande.
 • Studierna försenas p.g.a. den tuffa konkurrensen att rekrytera patienter. 
 • Nya konkurrenter kommer som är bättre än Ygalo vilket gör produkten obsolet.


Investering


MM marknaden är mycket stor och den växer snabbt då flera nya preparat är påväg ut eller nyligen lanserats på marknaden. Ygalo förväntas nå marknaden tidigast 2020 och då preparatet jämförs mot pomalidomib så är det intressantast att studera hur pomalidomids försäljningstillväxt ser ut. Enligt nedanstående diagram från Oncopeptides väntas pomalidomid sälja för ungefär 2.3 miljarder USD 2019 vilket skvallrar om vilka stora värden som finns inom indikationen.

Uppskattad försäljning av läkemedel för behandling av multipelt myelom (2013-2019)
Jag har valt att investera i Oncopeptides då jag tror att OCEAN har en mycket god chans att falla ut i ett superioritet-resultat och även om bolaget missar primär endpoint i OCEAN behöver det inte betyda att de inte får ett godkännande. Under kommande två år väntas många triggers med start nu i november då interim data från HORIZON utlovats.

Fördjupningdel:


Nedanstående text går in mer på djupet gällande Ygalo och dess chanser till marknadsgodkännande samt dess kommersiella potential. Texten kräver viss förståelse för medicinsk terminologi.


1. Nuvarande behandlingsalternativ


I början på analysen visades en förenklade bilden över behandlingslinjerna samt de mest använda läkemedlen. I verkligen är det betydligt mer komplicerat och det kan vara många olika kombinationer som kan vara aktuella beroende på patientens hälso- och sjukdomstillstånd.

Inom MM benämns kombinationsbehandlingar med bokstäver (ofta baserat på det marknadsförda läkemedlets första bokstav):

En vanlig kombination är t.ex. RVD som då alltså står för Lenalidomid (Revlimid) + Bortezomib (Velcade) + Dexametason.

Nedanstående läkemedelskarta är från mitten på 2016 och visar lite av den komplexitet som finns inom MM.

Novel Combination Treatments in Multiple Myeloma, C=carfilzomib (Kyprolis), P=Pomalidomid (Pomalyst), R=Lenalidomid (Revlimid), d=D=dexametason,  I=Ixazomib,  V=Bortezomib (Velcade), T=Thalidomid, pan=panobinostat, PN=peripheral neuropathy2. Utsikter att nå ett marknadsgodkännande


För att Oncopeptides ska få ett fullt marknadsgodkännande i multirefraktära patienter krävs det att Ygalo visar på ett bättre (superioritet) resultat än pomalidomid. Att granska tidigare studier med kombinationen pomalidomid + dexametason och sedan jämföra resultaten mot Ygalos fas II resultat blir snabbt komplicerat.

För att bedöma Ygalos möjlighet att få ett bättre resultat än pomalidomid är detta dock det enda tillgängliga sättet. Nedan analyseras Ygalos fas II data samt de tre stora pomalidomidstudierna (MM-003, MM-010 samt MM-002) och därefter följer en konklusion.


2.1 Kliniska resultat

ORR/CBR baserat på olika faktorer i PP-gruppen.
Oncopeptides har genomfört en fas II studie där Ygalo kombinerats med Dexametason. Totalt innehöll studien 40 patienter och 30 patienter ingick i den slutliga utvärderingen av resultatet.

Medianpatienten hade fått sin diagnos för 5 år sedan och hade genomgått 4 (2-9) tidigare behandlingar. ORR för samtliga 40 patienter landade på 30 % och bilden visar ett utdrag från resultaten (baserat på de 30 patienter som var utvärderingsbara). Sett till ITT-populationen erhölls en CBR på 50 %, detta är mycket högt och står sig starkt oavsett vilket preparat Ygalo än jämförs mot.

En intressant notis i ovanstående bild är att patienter som fått ≤3 tidigare behandlingar endast hade en ORR på 23% (3 av 13 svarade bra på behandlingen) medan patienter med >3 tidigare behandlingar har en hög ORR på 53% (9 av 17 svarade bra på behandlingen). Bolaget tillfrågades gällande detta och de informerar om att den primära orsaken till detta är att de patienter som hade ≤3 tidigare behandlingar var mycket sjukare och därmed i ett tidigare skede erbjöds experimentell terapi.

Det viktigaste att ta med sig från fas II resultaten är att Ygalo verkar vara effektivt oavsett vilken tidigare behandling patienten än fått. Detta är centralt då Ygalo initialt är tänkt att användas långt bak i leden inom MM.


2.2 Djupdykning i resultat från kombination pomalidomid + dexametason

Primär endpoint i OCEAN är PFS. De stora studierna med pomalidomid visar i vetenskapliga artiklar upp en PFS på mellan 4.0 - 4.6 månader (beroende på studie) där alltså Ygalo i fas II uppvisar en PFS på 4.3 månader. Pomalidomid visar även i vetenskapliga artiklar upp en ORR på 31-33% vilket alltså är något högre än Ygalos fas II resultat där ORR hamnade på 30 %.

Skrapas enbart på ytan är det lätt att dra den förhastade slutsatsen att det blir mycket svårt för Ygalo att slå Pomalidomid på effekt. Vid nedanstående djupdykning i pomalidomid dyker dock flera faktorer upp som starkt talar till Ygalos fördel vilket förklaras nedan.


2.2.1 Genomgång av pomalidomids registreringsgrundande MM-003 studie


Enligt pomalidomids erhållna labeltext ska läkemedlet användas i patienter som:
 • Har fått 2+ tidigare behandlingsomgångar
 • Har exponerats mot lenalidomide + bortezomib
 • Får progression maximalt 60 dagar efter senaste behandlingen (d.v.s. en strikt definition av att vara resistent mot senaste genomförda behandlingen)
I guidelines definieras resistens mot en behandling i MM som följer:
 • Progression maximalt 60 dagar efter senaste behandlingen (d.v.s. under behandling eller upp till 60 dagar efteråt)
 • Det bästa svaret på en behandling är Stable Disease (eller sämre men då lever patienten upp till punkten ovan)

Vilka kriterier användes i studien MM-003 där kombinationen pomalidomid + dexametason utvärderades?
 • Har fått 2+ tidigare behandlingsomgångar
 • Har exponerats mot lenalidomide + bortezomib
 • Resistens mot lenalidomid vilket definieras som:
  • Progression maximalt 60 dagar efter sista dosen lenalidomid
  • Progression 180 dagar efter sista dosen lenalidomid om patienten svarade på lenalidomid initialt
 • Progression maximalt 60 dagar efter sista genomförda behandlingen

I MM-003 mjukades således definitionen upp betydligt med avseende på hur lenalidomid-resistens definierades till pomalidomids fördel. Det finns inte access till rådata vilket gör att det inte går att veta hur många patienter detta innefattar men eftersom respons är normalfördelat och resistens enligt den strikta definitionen är ett mer extremt fenomen torde majoriteten av lenalidomid-resistena patienter i MM-003s dokumentation inte leva upp till den strikta definitionen av resistens utan endast den mjukare, studiespecifika, definitionen.

Resultat: Det börjar med en artikel i Lancet 2013. Där tillskrivs pomalidomid + dexametason en ORR på 31% och en PFS på 4.0 månader. I artikeln beskrivs det i "material and methods" att ORR är "investigator assessed". Problemet är att studien var uppsatt med central analys av data via en Review Committee. Review Committee rapporterade en ORR på 23.5% samt en PFS på 3.6 månader. Således är 23.5% samt 3.6 månader den information som finns i FDAs dokument samt i pomalidomids labeltext.

Värt att tilläggas är att det är vanligt att en Review Committee drar ner data aningens. Den kraftiga neddragningen som görs här är dock anmärkningsvärd hög. Celgene som äger rättigheterna till pomalidomid får dock inget errata av Lancet då de i "materials and methods" anger att data är "investigator assessed".

Ser vi till pomalidomids EMA-godkännande skärs data ner ytterligare och i labeltexten sätts ORR till 16.5% och PFS står kvar på 3.6 månader.

Det officiella resultatet för kombinationen pomalidomid + dexametason är alltså en ORR på 23.5% samt en PFS på 3.6 månader vilket dessutom uppnåddes med en "mjuk" definition gällande lenalidomid-resistens.


2.2.2 Resultat från MM-010 studien (pomalidomid + dexametason)


Precis som i MM-003 studien är den "investigator assessed" och ORR är 32.6% och PFS hamnar på 4.6 månader. Även här används den "mjuka" definitionen av lenalidomid-resistens.


2.2.3 Resultat från MM-002 studien (pomalidomid + dexametason)


All data är "investigator assessed" och det rapporteras en ORR på 33% samt en median PFS på 4.2 månader. Här var dock inte alla patienter lenalidomid-refraktära. I lenalidomid-refraktära patienter var ORR 25% och median PFS 3.8 månader.


2.3 Ygalos fas II resultat jämfört med pomalidomid


Ygalo hade i fas II en ORR på 30% vilket baseras på ITT (n=40). Ser vi till de 30 utvärderingsbara patienterna svarade hela 12 stycken bra på behandlingen och ORR hamnar på 40 %.

ORR är dock inte det viktigast då primär endpoint i OCEAN är PFS. Ygalo kommer alltså i fas III primärt jämföras mot pomalidomid gällande PFS. Nedan visas PFS-kurvan från Ygalos fas II studie (ITT, PP) samt för pomalidomids registreringsgrundande studie (MM-003, ITT).
PFS: Ygalo vs. Pomalidomid
Grafen visar att Ygalos kurvor i princip ligger ovanför/till höger om pomalidomids hela tiden (utom möjligtvis precis i inledningen). Det är dock värt att återigen poängtera att underlaget för Ygalo endast är 40 patienter.


2.4 Tankar & Reflektioner


FDAs dokument rapporterar ett resultat i MM-003 på 23.5% i ORR samt en median PFS på 3.6 månader med en "mjuk" definition av lenalidomid-resistens. I MM-002 rapporterades det dessutom en ORR på 25% med PFS på 3.8 månader i patienter som fått lenalidomid i sista linjen. 

Celgene uppger i flera vetenskapliga artiklar att lenalidomid och pomalidomid inte delar resistensprofil och att det därmed inte ska vara ett problem att ge patienten preparaten efter varandra. På American Society of Hematology (ASH) i december 2016 rapporterade dock Dimopolous et al. en studie som mer eller mindre befäster Oncopeptides hypotes om att det finns en resistensproblematik mellan lenalidomid och dess systermolekyl pomalidomid.

ASH dec 2016 - Dimopolous et al.
Dimopolous et al. rapporterade data som visar hur länge patienter levde från start av behandling med pomalidomid + dexametason utifrån hur länge sedan de fick sin sista dos lenalidomid (se bilden). Dimopolous et al. såg inte några skillnader i övrigt mellan patientgrupperna med avseende på år sedan diagnos, antal tidigare linjers behandling, allmän sjukdomsstatus, etc.

En av slutsatserna Dimopolous drog var att det var viktigt med en "IMiD-fri period" d.v.s. att det ligger betydande resistensöverlapp mellan lenalidomid och pomalidomid och att dessa inte bör ges efter varandra. Detta är alltså samma hypotes som Oncopeptides har men som Celgene flertalet gånger har poängterat inte existerar.

Dimopolous et al. + förutsättningarna för OCEAN
I Oncopeptides registreringsgrundande studie OCEAN kommer alla patienter att ha fått lenalidomid i den sista linjen innan inklusion i studien. För det är så Celgene marknadsför pomalidomid och det är så läkemedlet idag används. Det betyder att alla patienter kommer att ha fått sjukdomsprogression medan de står på lenalodomid eller inom 60 dagar efter sista dosen lenalidomid. Om vi lyfter detta tankesätt till tabellen av Dimopolous et al. kommer alla patienter som rekryterats till OCEAN att ha fått lenalidomid inom de senaste två månaderna.

Med stöd av ovanstående, samt under förutsättning av Ygalos fas II data är sann, är det rimligt att anta att Ygalo + dexametason har en mycket god chans att slå pomalidomid + dexametason i OCEAN. I så fall erhåller Ygalo ett fullt marknadsgodkännande av såväl FDA som EMA.


3. Övriga konkurrenter


MM-landskapet är under konstant förändring och utöver pomalidomid finns konkurrensen från proteasomhämmare, CAR-T, m.fl.


3.1 Proteasomhämmare


Proteasomhämmare är en av de läkemedelsgrupper som troligtvis fungerar bäst i synergi med Ygalo men de kan även anses vara en konkurrent. Proteasomhämmarna kan delas in i reversibla samt permanenta och de mest intressant presenteras nedan.

Bortezomib var den första att få godkänt inom MM och räknas tillsammans med ixazomib samt marizomib till de reversibla hämmarna. Bortezmob har bäst aktivitet men administreras subkutant. Ixazomib har något lägre aktivitet men ges oralt. Marizomib har uppvisat tveksam aktivitet och ges precis som bortezomib subkutant. Denna klass delar till viss del resistensprofil och när en patient väl blivit resistent mot en av dem är det inte ett förstahandsval att ge någon av de andra.

Till gruppen permanenta hämmare hör carfilzomib som ges subkutant samt oprozomib som ges oralt. Eftersom proteasomen är nödvändig för en cells liv resulterar överdosering till svåra biverkningar och potentiellt död. Fördelen med de permanenta proteasomhämmarna är att de inte delar resistensmekanism med övriga proteasomhämmare i samma utsträckning som de reversibla. Nackdelen är toxiciteten. Carfilzomib har uppvisat dödlig hjärttoxicitet vilket håller tillbaka läkemedlets användning och så sent som för några veckor sedan ledde det till nedgradering i behandlingsguidelines i USA. Oprozomib ges oralt vilket leder till stor variabilitet i den dos som patienten defacto får (med avseende på koncentration). Tillsammans med toxiciteten som är potentiellt dödlig (vilket är kopplat till koncentration - dvs den variabilitet som oral administrering ger upphov till) finns flera frågetecken kring hur pass bred användning som kan tänkas ske. Det var ett riktigt bakslag när 2 av 24 patienter dog av läkemedlet i fas 2. Det var 3 döda patienter men Amgen valde att klassa en som icke läkemedelsrelaterad. Oprozomib går en osäker framtid till mötes pga detta och testas mest vid lägre doser i trippelkombinationer.


3.2 De mest intressanta läkemedelskandidaterna enligt D'Agostino et al.


Nedan listas ett antal läkemedel som befinner sig i klinik där läkemedelskandidaten undersöks som monobehandling. Listan baseras på artikeln Novel investigational drugs active as single agents in multiple myelom av D'Agostino et al. men har delvis uppdaterats med nyare information. D'Agostino et al. väljer att inkludera melflufen (Ygalo) även fast det inte strikt räknas som en monoterapi i.o.m. att det kombineras med en låg dos av dexametason (vilket alkylerare alltid/oftast gör).
Lovande monobehandlingar inom klinisk utveckling
[1]: FINAL PHASE 2 STUDY DATA OF MELFLUFEN AND DEXAMETHASONE FOR PATIENTS WITH RELAPSED-REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA
[3]: Final Results from a Multicenter, Open-Label, Dose-Escalation Study of Oprozomib
[4]: A Phase 1b study of isatuximab plus lenalidomide and dexamethasone for relapsed/refractory multiple myeloma
[2, 5, 6, 7, 8, 9, 10]: D'Agostino et al.

En av slutsatserna från D'Agostino et al. är att melflufen, isatuximab, oprozomib, venetoclax och filanesib är de preparat som verkar ha mest lovande data när det gäller monoterapibehandling.

Av dessa är det isatuximab samt melflufen som har kommit längst och båda har relativt nyligen gått in i fas III. I fas III kombineras isatuximab med pomalidomid + dexametason och jämförs mot pomalidomid + dexametason. Isatuximab är, precis som daratumumab (Darzalex) ett immunterapiläkemedel (anti-CD38). Både daratumumab samt isatuximab är effektivt mot vissa av MM-cellerna men inte mot alla och därför behöver läkemedlet kombineras med något bredspektrum-cytostatika.


3.3 CAR-T


Utveckling inom CAR-T för behandling av MM har historiskt varit fokuserat mot antigen CD19 då den terapin varit framgångsrikt i andra cancersjukdomar såsom leukemi och lymfom. I leukemi samt i lymfom är CD19 överuttryckt på B-cellerna och därför fungerar en CAR-T behandling riktat mot det antigenet mycket bra.

Precis som leukemi och lymfom är MM en cancersjukdom som uppkommer i det lymfatiska B-cellssystemet. Där utgörs myelomcellen av en malignt omvandlad plasmacell som infiltrerar benmärgen. I MM är det alltså plasmacellen som är malign och där finns det väldigt lite CD19 uttryck, vilket nedanstående bild illustrerar. Detta innebär att de allra flesta patienterna kommer ha plasmaceller som är CD19 negativa och troligtvis svara dåligt på en CAR-T behandling som riktats mot det antigenet.
BCMA är nästan exklusivt uttryckt på plasmacellerna

Problemet med CAR-T riktad mot CD19 är alltså att det finns väldigt lite CD19 uttryckt på plasmacellerna. Utvecklingen har därför fokuserats mot ett annat antigen som är betydligt mer uttryckt på plasmaceller och det är B-Cell Maturation Antigen, BCMA (CD269). Ledande på området är Bluebird Bio (som samarbetar med Celgene) samt Nanjing Legend Biotech.

I december 2016 presenterades de första tidiga data med CAR-T riktat mot BCMA på ASH. Mycket god ORR uppvisades men med en DOR som var mycket kort. Givet toxicitet och förväntad kostnad för behandlingen var resultaten inte tillfredsställande.

I juni 2017 presenterades ny CAR-T BCMA data på ASCO. Samma goda ORR och en duration som var bättre än i december 2016 men för kort uppföljningstid för att egentligen uttala sig om hur länge patienterna kommer vara sjukdomsfria. Patienterna hade fortfarande en mätbar sjukdom så de var inte friska och historiskt har sjukdomen alltid kommit tillbaks oavsett behandling.

Datan som presenterades i december 2016 på ASH var på patienter som var selekterade enkom utifrån att de måste vara starka nog för att kunna genomföra den utmanande CAR-T behandlingen. I juni 2017 på ASCO, där resultaten var mycket bra, var patienterna också selekterade utifrån BCMA-uttryck. Vad som inte framgick på ASCO var att BCMA endast finns uttryckt i drygt hälften av MM-patienterna. Bluebird Bio skriver dessutom att "Participants were also required to have at least 50% of their myeloma cells expressing the BCMA protein.". Liknande inklusionskriterier gäller även för Nanjing Legend Biotech. Enligt Oncopeptides bedömer klinikerna att endast 20% av patienter som får MM har möjlighet att uppfylla dessa kriterier.

Om Bluebird Bio samt Nanjing Legend Biotech får fortsatt framgång under de kommande åren öppnas möjligheten att CAR-T BCMA kan bli en riktigt bra nischprodukt riktat mot en subgrupp av MM-patienterna. Klinikerna bedömer, enligt Oncopeptides, att CAR-T framförallt har möjlighet att få en plats som förbehandling innan benmärgstransplantation p.g.a. de mycket goda ORR resultaten. De tror däremot inte att CAR-T kommer göra något större avtryck i senare linjers behandling där Ygalo är tänkt att användas.3.4 Karyopharms Selinexor


Ett annat projekt värt att nämna är Karyopharms Selinexor. Selinexor fick i sin studie på quad- och penta refraktära patienter en ORR på 21%. Karyopharms studie är, enligt Oncopeptides, den enda studien som gjorts i dessa patienter och det är denna studies resultat som HORIZON kan jämföras mot.4. Kommersiell potential


I dagens MM-landskap blir det allt vanligare med trippelkombinationer. Därför är det ur ett kommersiellt perspektiv mycket viktigt att Ygalo fungerar bra i kombination med andra standardläkemedel. Bolaget kommer i sin ANCHOR-studie undersöka hur väl Ygalo fungerar i kombination med bortezomib (Velcade) samt även i kombination med daratumumab (Darzalex). Alltså kombinationerna Bortezomib + Ygalo + Dexametason som förkortas VYD samt kombinationen Darzalex + Ygalo + Dexametason som troligtvis förkortas DARA +YD.

Då Ygalo (melflufen) i preklinik är överlägset sin föregångare melfalan är det intressant att studera hur melfalan har fungerat i kombinationer med bortezomib samt daratumumab. På så vis ges en uppfattning om hur resultaten från ANCHOR kan tänkas falla ut.


4.1 Potential till kombinationsbehandling med proteasomhämmare (bortezomib)


Proteasomhämmare har en given plats inom behandling av MM. Den första att få godkänt inom MM var bortezomib (Velcade) och det är den proteasomhämmaren som används mest idag. Takedas patent för bortezomid löper ut 2022 i USA och då förväntas billig generika komma till marknaden.

Melfalan har visat på bra kombinationsdata med bortezomib och därför bör även Ygalo ha goda möjligheter att göra det. En given kombination i ANCHOR-studien är därför Bortezomib (Velcade) + Melflufen (Ygalo) + Dexametason (VYD).

Idag finns en kombination som består av Velcade + Melfalan + Prednisolon (steroid liknande Dexametason) och förkortas VMP och för att bedöma VYDs chanser är det av intresse att studera VMP.

I en fas I/II studie jämförs kombinationen VMP mot enbart kombinationen MP. Inklusionskriterier var att det skulle vara äldre nydiagnostiserade patienter (minst 65 år, hälften var över 75 år) och att de bedömdes i för dåligt skick för att genomgå en autolog stamcellstransplantation. Totalt ingick 60 patienter i studien och ORR hamnade på 83 % för VMP-gruppen kontra 51 % för MP-gruppen.

I en annan retrospektiv studie på 202 patienter var alla patienterna över 75 år och nydiagnostiserade med MM. 122 patienter hade fått kombinationen VMP och 80 patienter hade fått MP/CP (C=cyklofosfamid). ORR hamnade på 69,7 % för VMP-gruppen och på 47,5 % för MP/CP-gruppen.

I ytterligare en retrospektiv studie med bl.a. VMP (n=296) i nydiagnostiserade äldre MM-patienter hamnar ORR på 78 %.

Ovanstående studier visar att melfalan fungerar synergistiskt i kombination med bortezomib (Velcade) och en steroid. Då Ygalo alltså är en myelommålsökande version av melfalan är det rimligt att vara hoppfull till att kombination VYD fungerar än bättre än VMP.

Oncopeptides nämnde i sitt IPO-prospekt att studien ANCHOR utöver bortezomib-kombination kommer testa Ygalo tillsammans med proteasomhämmaren carfilzomib. Detta verkar dock inte längre vara fallet då carfilzomib inte längre nämns som ett alternativ i de senaste kvartalsrapporterna. En trolig anledning till bortplockandet kan vara p.g.a. att kombinationen CMP nyligen misslyckades med att visa på bättre PFS än BMP.


4.2  Potential till kombinationsbehandling med immunterapier (daratumumab)


Immunterapier har haft svårt att lyckas inom MM och på senare tid har både Keytruda samt Tencentriq misslyckas. Genmabs Darzalex (daratumumab, anti-CD38) fungerar dock bra inom MM och kommer få en plats inom behandling av sjukdomen.

En mindre studie finns där Genmabs daratumumab kombineras med såväl melfalan som andra läkemedel och preliminära resultat från 2016 visade följande:

Preliminary efficacy results in newly diagnosed MM patients treated with daratumumab (DARA) in combination with VD (n = 6), VTD (n = 11), and VMP (n = 8) were reported by Mateos et al., with an ORR of 100 % in each arm (DARA + VD: 3 PRs, 3 VGPRs; DARA + VTD arm: 7 PRs, 2 VGPRs, and 1 CR; DARA + VMP: 4 PRs, 4 VGPRs). Median duration of follow-up days was 193, 164, and 267 days for DARA + VD, DARA + VTD, and DARA + VMP, respectively.

Genmab presenterade nyligen fas III data där daratumumab når uppsatt endpoint (PFS) för ett godkännande i första linjens behandling av MM. Studien undersökte kombination DARA + VMP. Genmab uppger att biverkningsprofilen för DARA+ VMP är snarlik den för VMP.

Resultaten ovan talar för att Ygalo bör ha goda möjligheter att visa på bra resultat för kombinationen DARA + YD.


4.3  Potential till kombinationsbehandling med IMiDer (lenalidomid)


Lenalidomid är den starkast lysande stjärnan inom MM och enligt artikeln In vitro and In vivo Antitumor Activity of a Novel Alkylating Agent Melphalan-flufenamide Against Multiple Myeloma Cells har melflufen visat på god synergi tillsammans med den.

I en doseskaleringsstudie med lenalidomid + melfalan + prednisolon (RMP) fick ett fåtal nydiagnostiserade patienter RMP och ORR hamnade på 100 %. En tänkbar kombination i ANCHOR hade alltså kunnat vara Revlimid + Ygalo + Dexametason (RYD) om det inte vore för att kombinationen RMP gav omfattande benmärgssuppression vilket gör att kombinationen troligtvis inte är aktuell.


5. Försäljningspotential


Det är extremt svårt att veta hur stor potentialen är för Ygalo och att räkna fram en relevant riktkurs idag är i princip inte möjligt då det är allt för många osäkra parametrar. De tre stora mäklarhusen, som tog Oncopeptides till börsen, ger dock alla ut riktkurser. Carnegie, ABG Sundal Collier och DNB Markets har riktkurser på 71, 78 resp. 82 kr per aktie. Enligt mig ska ingen större vikt fästas vid dessa.

Frågor att ställa sig vid framräknande av Oncopetides riktkurs är:
 • Vad kommer en behandling med Ygalo att kosta? Reformer? Prispress? Trump? Marknader?
 • Hur länge varar en behandling? Vilka kombinationer? 
 • Kommer Ygalo enbart adressera patienter i RRMM i sen fas (som ett superioritetsresultat innebär)?
 • Kommer Ygalo enbart adresseras patienter ännu längre bak i behandlingsledet (som ett non-inferiority resultat innebär)?
 • Kommer ANCHOR falla väl ut? Kommer Ygalo då att hamna längre fram i behandlingsledet, där den verkliga gigantmarknaden finns? Lägre dos/lägre pris i trippelkombinationer?
 • Vilka nuvarande konkurrenter kommer begränsa Ygalos potential?
 • Vilka framtida konkurrenter kommer begränsa Ygalos potential?
 • Hur länge skyddar patenten Ygalo? 2032? Eller får bolaget förlita sig på särläkemedelsskydd?
 • Kommer Oncopeptides bedriva försäljning själva eller kommer bolaget att köpas upp?
Ovanstående frågor skrapar på ytan på den komplexitet som finns och visar att riktkurser i det närmaste är omöjligt att sätta på biotechbolag inom cancerforskning där det finns många konkurrenter och där utfallen från studierna kan ge väldigt olika marknadspotential.

Utifrån den information som finns tillgänglig har estimering gjorts kring hur stor försäljningspotential Ygalo skulle få beroende på vilken godkännandenivå bolaget får av de regulatoriska myndigheterna. 
Estimerad försäljning av Ygalo baserat på olika godkännande-labels
Enligt beräkningar handlas aktiekursen idag något över nivån för mittenstaplarna d.v.s. att OCEAN inte når sin primära endpoint utan erhåller ett non-inferiority resultat.

OCEAN behöver inte nå ett fullt godkännande för att generera bra värden
Runt tiden för ett potentiellt godkännande av Ygalo prognostiseras det att pomalidomid ska sälja för närmare 20 miljarder SEK per år. Ovanstående framräknade estimering med en toppförsäljning på dryga 9 miljarder SEK förefaller, i relation till pomalidomids förväntade försäljning, därför fullt rimlig.

Framräknat bolagsvärde hamnar på strax under 4,6 miljarder SEK vilket ger en riktkurs motsvarande 115 SEK. Det är dock stor osäkerhet i riktkursen då det finns för många osäkra variabler. Riktkursen bör därför, precis som mäklarfirmornas riktkurser, tas med försiktighet.

14-22% motsvarar 91-148 kr i riktkurs
Vad som däremot illustreras tydligt i ovanstående diagram är försäljningsspannet av de olika godkännanden som bolaget kan erhålla för Ygalo. Det visar att även om bolaget inte lyckat fullt ut i OCEAN så finns det fortfarande en betydande marknadspotential.

I beräkning av riktkursen används en relativt hög diskonteringsränta vilket är rimligt att göra då osäkerheten under de senare åren av försäljningen är betydande och därmed bör återspeglas svagare i riktkursen. WACC-känsligheten visas i närliggande diagrammet som visar hur riktkursen påverkas beroende på vilken diskonteringsränta som används i beräkningarna.

Tabellen nedan visar den riskjusterade försäljningen som alltså justeras till ett nuvärde.
Riskjusterad estimerad försäljning av Ygalo baserat på olika godkännande-labels.
Under de närmaste två åren finns många triggers som kraftigt kan förändra Ygalos potential, antingen positivt eller negativt. Positiv data från HORIZON skulle minska risken för OCEAN och motiverar, utöver en sänkt WACC, uppjusteringar i försäljningsestimaten. ANCHOR, som kommer testa kombinationer med Ygalo, har potential att flytta fram behandlingen med Ygalo till tidigare faser vilket dramatiskt skulle ändra ovanstående försäljningsestimeringar. Som nämnt tidigare finns det även stora risker i bolaget som i värsta fall kan medföra att Ygalos potential omintetgörs.


6. Slutord


Oncopeptides är långt ifrån det vanliga lilla virtuella biotechbolaget som det kryllar av på Aktietorget och First North. Bolaget har en gedigen ledning med relevant erfarenhet och backas upp av en minst lika välmeriterad styrelse. De två största ägarna är HealthCap samt Industrifonden och de har ett gott ryckte och brukar dessutom vara långsiktiga i sitt ägarskap. Bolaget noterades i februari 2016 och sedan dess har såväl VD som styrelseordförande köpt på sig stora mängder aktier. Vad som är än viktigare är att det även finns väldigt många andra insiders som också valt att investera i bolaget.

Efter analys av Oncopeptides är slutsatsen att det är mycket som talar för att bolaget kommer lyckas att nå ett marknadsgodkännande. Hur mycket Ygalo isåfall kommer sälja för och vilket marknadsgodkännande det eventuellt blir är skrivet i stjärnorna. I november när tidiga resultat från HORIZON presenteras blir det förhoppningsvis lättare att se åt vilket håll vinden blåser.

Vill avsluta med att rikta ett stort tack till berörda parter på Oncopeptides som lagt tid och energi på att besvara mina, inte alltid helt lättbesvarade, frågor. 

Om det finns några funderingar eller frågor så ställ dem nedan så lovar jag att försöka besvara den.
Disclaimer: Biotechbolag är alltid förenat med en hög risk och Oncopeptides är inget undantag. Analysen kan innehålla faktafel då all information inte är dubbelkontrollerad mot annan källa. Faktafel kan även finnas då jag kan ha läst och missförstått information som sedan kommit ut felaktigt i analysen. Vid investeringsövervägande rekommenderas starkt att göra en egen analys av bolaget och att aldrig satsa mer än man är beredd att förlora. Jag äger aktier i bolaget.söndag 10 september 2017

MercadoLibre - Latinamerikas svar på västvärldens Amazon


Aktie: Mercadolibre Inc
Ticker: NASDAQ:MELI
Notering: Nasdaq
Market Cap: 92 miljarder SEK
Kurs: 260 USD
Direktavkastning: 0,25 %
Courtage: USA-courtage
Införskaffande: Elektronisk handel
Äga i: Förslagsvis Kapitalförsäkring, men fungerar även i ISK eller vanlig depå hos Avanza.


Argentinske Marcos Galperin kom från en välbärgad familj och under tidigt 90-tal flyttade han till USA för att påbörja ekonomistudier på Pennsylvania University. När studierna var klara reste han tillbaks till sitt hemland och arbetade på ett argentinsk energibolag. Efter några år valde han att återvända till USA för MBA-studier på Stanford University. Det var här under studietiden som han observerade e-handelsbolaget eBays framgångar. Han fick då idén att starta ett bolag med visionen att det skulle bli eBays motsvarighet i Latinamerika och här startar framgångssagan med Mercadolibre.

På Stanford-universitetet fick Galperin snabbt gehör för sin idé och han backades tidigt upp av finansprofessor Jack McDonald som, via sitt stora kontaktnät, såg till att han kom i kontakt med de rätta investerarna. Stora drakar såsom JPMorgon Partners och Goldman Sachs valde att stödja bolaget och år 2001 hoppade även eBay själva på och investerade tungt genom att Mercadolibre fick förvärva iBazar i utbyte mot 20% av bolagets aktier.

Mercadolibre växte snabbt och 2007 blev bolaget det första latinamerikanska företaget som listades på amerikanska NASDAQ. Idag är succén ett faktum och Mercadolibre finns i hela 18 länder och dominerar e-handelsförsäljningen i Latinamerika.

Är detta något man bör investera i? 

Ser vi med skeptiska ögon kan vi idag konstatera att Amazon och Alibaba är de två dominerande aktörerna som håller på att ta över världen när det gäller e-handel. Som investerare gör man oftast klokt i att undvika att placera i bolag som på något sätt kan utsättas för konkurrens från dessa två giganter. Mercadolibres värdering är även ansträngd med ett högt PS-tal på 10 och eBay har numera avyttrat sitt innehav. Senaste kvartalsrapporten sågades dessutom av marknaden då den visade på kraftigt minskad vinst och Zacks.com satte nyligen Strong Sell på bolaget.

Trots ovanstående är Mercadolibre, enligt mig, väldigt intressant som investering. Jag är till och med beredd att sträcka mig till att säga att bolaget är mycket köpvärt för den som har lång placeringshorisont.

Nedan kommer min syn på bolaget och varför jag valt att investera i dem (passar även på att lägga in några bilder från Mercadolibres vackra hemland Argentina).


Affärssegment

Mercadolibre betyder "fri marknad" på spanska och bolaget är idag den dominerande spelaren i Latinamerika när det gäller e-handel. Företaget har ett antal olika tjänster/affärssegment och bilden nedan är förhoppningsvis till stora delar självförklarande om inte annat förstås den bättre efter att de nedanstående fem affärssegmentet har gåtts igenom.

Huvudtjänsten är webbhandelsplatsen Mercadolibre som har över 191 miljoner registrerade säljare och köpare. Utöver de vanliga intäkter från säljarna så tjänar bolaget mycket pengar på banners och likt Googles Adsense tar de betalt per unikt klick. På hemsidan finns även ett rankingsystem där de bäst betalande får sina annonser mest synliga på sajten. Värt att poängtera är att Mercadolibre inte själva säljer några egna produkter på plattformen. Idag står webbhandelsplatsen Mercadolibre för 58% av bolagets intäkter och den finns tillgängligt i hela 18 länder. Enligt senaste kvartalsrapporten växte antalet sålda varor med 41% (YOY).

För att lösa betalningar på ett smidigt sätt använder Mercadolibre sin egenutvecklade lösningen MercadoPago. En första version av MercadoPago lanserades redan 2003 och förklaras lättast genom att jämföra med eBays betallösning PayPal. Precis som PayPal används MercadoPago både på sajten men även utanför av andra aktörer. MercadoPago finns idag tillgängligt i: Argentina, Brasilien, Mexiko, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay samt Peru. Antalet betalningstransaktioner växte i den senaste kvartalsrapporten med över 60% (YOY) och MercadoPagos offline del (den delen som används på andra sajter än Mercadolibre) växte med 103 % (YOY).

När en vara blivit såld på Mercadolibre skeppas den oftast med MercadoEnvíos till köparna. Säljarna betalar för frakten som är integrerad i produktens pris. MercadoEnvíos lanserades 2013 och finns för tillfället tillgängligt i Brasilien, Mexiko, Colombia, Argentina samt Chile och leveranspenetrationen ligger i dessa länder på 70%, 56%, 41%, 30% samt 14%. I senaste kvartalsrapporten fortsätter MercadoEnvíos att växa starkt och frakttjänsten tar numera hand om över hälften av alla varor som säljs på hemsidan. I t.ex. Mexiko hade utnyttjandet av tjänsten fyrdubblats (YOY) enligt senaste kvartalsrapporten.

MercadoShops är en SaaS-lösning som möjliggör för säljare att sätta upp och administrera sin egen webbutik som då är helt integrerad med Mercadolibres plattform samt ofta mot säljarens eventuella affärssystem. För den som känner till branschen kan MercadoShops enklast jämföras med välkända kanadensiska Shopify.

Latinamerika är delvis underutvecklat och med en rådande kontantekonomi saknar många ett bank- eller kreditkort. Som ett direkt resultat av detta saknas historik hos många småföretagarna vilket gör det omöjligt för dem att få ett lån från en traditionell bank.

MercadoCrédito erbjuder de säljare som använder Mercadolibre i kombination med MercadoPago möjligheten att ansöka om rörelsekapitallån på upp till motsvarande två månaders försäljning. Mercadolibre har utvecklat avancerade algoritmer som utnyttjar ackumulerad information om de tilltänkta låntagarna. Mercadolibre sitter nämligen på mängder av information om företagens försäljning, hur kundnöjdheten varit samt uppgifter om kassaflöde. Sammantaget ger detta Mercadolibre tillräckligt med information för att kunna fastställa kreditvärdighet. MercadoCrédito kommer även erbjudas köparn, dock oklart om den delen ännu kommit igång.

MercadoCrédito är helt automatiserat och kräver ingen extra handpåläggning. Funktionaliteten har rullats ut i Argentina och på tur står Brasilien och Mexiko senare i år. Ignacio Caride, som är generaldirektör för Mercadolibre Mexiko säger:

"We know what they sell, how they've grown their sales in recent years, how they treat their customers, how they resolve conflicts. No bank has that kind of granularity. We believe MercadoCredito could make MercadoLibre 100 times larger than it is today"

MercadoCrédito är ett ypperligt exempel på de enorma skalfördelar som kan uppstå om ett företag har tillgång till en enormt stor kundmassa.


Konkurrenter

Som nämndes tidigare finns det idag två giganter när det kommer till e-handel, dessa är Amazon och Alibaba. Något förenklat kan sägas att Amazon har sitt huvudfokus på Nordamerika och Europa medan Alibaba har sin huvudmarknad i Kina och övriga Asien. 

Hur ser det då ut i Latinamerika som är Mercadolibres fokusområde? 

Om vi börjar med att se till e-handeln överlag så växer den stadigt på samtliga marknader och nedan ses utvecklingen för de tre största länderna samt för övriga latinamerikanska länder.
Marknaden för e-handel växer alltså stadigt i hela Latinamerika men motsvarar endast någonstans mellan tre till fem procent av den totala retailhandeln. Nedan kommer uppgifter om Mercadolibres position i sex utav bolagets största och viktigaste marknader. Intressant att notera är att Amazon är relativt frånvarande i dessa länder och Alibaba finns inte alls representerat. Amazon lanserades t.ex. för fem år sedan i Brasilien men än så länge säljs endast böcker samt Kindle på deras hemsida och bolaget finns inte ens bland de tio största aktörerna i landet.
Om vi ser till Mexiko som är ytterligare en viktig marknad har Amazon satsat relativt hårt i området och lanserade ett stort utbud med hela 32 miljoner produkter. Mercadolibres position är dock, som grafen visar, relativt ohotad och överlägsen. För att ytterligare öka avståndet till konkurrenterna har Mercadolibre i vissa länder, däribland Mexiko, infört fri frakt för varuköp över 40 USD.  Detta kommer sannolikt pressa marginalerna framöver men det är en vettig strategi för att säkerställa fortsatt dominans i strategiskt viktiga länder. Mercadolibres omsättningen i Mexiko nästan fördubblades i senaste kvartalsrapporten så avståndet till konkurrenterna har troligtvis ökat rejält sedan H2 2016 som grafen nedan visar data för.
De två bilder ovan visar hur starka Mercadolibre är på den latinamerikanska marknaden. Bolagets position är just nu ohotad och Morningstar har nyligen höjt sin moat-rating från narrow till wide:

"We've raised our moat rating on MercadoLibre to wide from narrow based on its increasingly capital-efficient online marketplaces and payment solutions, along with buyer and seller metrics that indicate a strengthening of its network effect moat source, which have helped to solidify the firm's market leadership across Latin America. Consumers are drawn to MercadoLibre's online and mobile marketplaces, which offers a wide selection of products at competitive prices; this in turn makes the platform the most desirable place for a growing number of sellers eager to list their merchandise (evident in the recent upward take rate trends). We think the network effect is strongest on the MercadoLibre platform (where 90% of the listings are fixed price) and believe this key competitive strength is enough to set the firm apart from competition, making it difficult for rivals to poach customers."

Varken Amazon eller Alibaba har ännu gjort någon seriös/lyckad satsning i Latinamerika vilket gör att jag tror att Mercadolibre kan vara en uppköpskandidat för någon av dessa när de behöver fortsätta växa i storlek. Så sent som i maj 2017 gjorde Alibabas grundare Jack Ma en resa till Buenos Aires för att träffa regeringen och diskutera handelsutbyten mellan Kina och Argentina. Seekingalpha  spekulerar dock i att resan potentiellt mer handlade om att studera hur långt e-handeln har kommit i landet och i Buenos Aires ligger som bekant Mercadolibres huvudkontor. Seekingalpha pekar till att Mercadolibre nu har en så pass stark nätverkseffekt så att det är mycket svårt för någon ny aktör att kunna peta ner dem från tronen, även om den aktörer är självaste Amazon eller Alibaba. Därför känns ett uppköp, någon gång i framtiden, med ett rejält premiumpris fullt realistiskt något som även BNamericas spekulerar i.

I klippet nedan med tre analytiker från the Motley Fool diskuteras Mercadolibre och om de är "Amazon proof" (nämnvärt är att två av tre analytiker talar i egen bok):
Nyckeltal

Om vi först börjar med att se på övergripande siffror för de senaste fem åren så ser verksamheten, som väntat, stabil ut.
Bolaget har dubblat sin omsättning under ovanstående fem år och gjort detta under vinst. Dessa siffrorna motivera, vid första anblicken, såklart inte dagens höga värdering med PS-tal på 10 och PE-tal på 75 (även om PE-tal känns irrelevant för ett bolag som i dagsläget inte fokuserar på vinst). Bryter vi ner staplarna för 2016 samt lägger till de två första kvartalen för 2017 ser det genast betydligt intressantare ut.
Sett över denna sexkvartalsperiod har omsättningen dubblats och den årliga omsättningsökningen ligger på drygt 59 %, vilket imponerar. Resultatet, som enligt mig inte är speciellt relevant, behöver ändå kommenteras med tanke på Q2 2017 då bolaget tappade rejält mot föregående år. Den som följer politiken vet kanske att det är stormigt i Venezuela och att inflationen är på nära 200 % hittills i år. Detta gjorde att Mercadolibre under kvartalet tvingades till stor nedskrivningar vilket drabbade resultatet. Bortser vi från detta så var allting i Q2 rapporten, enligt mig, mycket bra. Marknadens negativa reaktion skapade ett utmärkt tillfälle att fylla på innehavet även om det också visar på den politiska sårbarheten som finns för företag verksamma i Latinamerika.


Investeringstankar

Mercadolibre redovisar i dollar men de befinner sig i en del av världen där förutsättningarna inte är de bästa: Venezuela har en okontrollerbar hyperinflation, Argentina har en inflation som under senare år legat mellan 15-40% och Brasilien har en pågående flerårig recession. Dessutom finns logistiska svårigheter och e-handeln är fortfarande relativt blygsam jämfört med västvärlden. Mercadolibres PS-tal kliver precis in på tvåsiffrigt och det sunda förnuftet säger att det här är dyrt.

Letar lite jämförelseobjekt och vänder blicken mot Alibaba och konstaterar att deras PS-tal har legat i spannet 11 till 27 sedan det noterades för ett par år sedan och har just nu 17. Ser vi till eBay hade de ett PS-tal på 15 när det var som högst runt 2006. Amazon har alltid haft ett lågt PS-tal, å andra sidan har bolaget alltid (eller åtminstone tidigare) varit missförstått och ingen har sett den enorma potentialen bolaget stod inför.

Mercadolibre har en stark moat och jag tror att Amazon eller Alibaba skulle få det svårt ifall de på allvar skulle vilja konkurrera med dem på den latinamerikanska marknaden. Ett troligt scenario är som sagt att båda istället sneglar mot bolaget och är intresserade av ett uppköp. Ser vi till börsvärdet, som närliggande bild visar, är Mercadolibre jämförelsevis ett litet bolag och både Amazon samt Alibaba kan utan större ansträngning köpa upp det ifall de önskar.

Som nämndes i börjar har eBay sålt ut sin andel i Mercadolibre. Bolagets egna förklaring till utförsäljningen är aningens luddig men det spekuleras i att eBays nystartad mode-satsning i Brasilien till viss del kommer att konkurrera med de mode-bolag som använder Mercadolibres plattform. Därför är det inte längre helt lämpligt för eBay att vara storägare i Mercadolibre.

Enligt Financial Times Mercadolibre sida är det 15 analytiker som följer bolaget och tolv månaders riktkurs ligger i spannet 154 till 330 USD att jämföra med dagens kurs som är 260 USD. Vad analytiker tycker och tror bör man inte fokusera allt för mycket på. Warren Buffett brukar säga: "Forecasts may tell you a great deal about the forecaster; they tell you nothing about the future". Uttrycket må vara något uttjatat men det går t.ex. att gå tillbaks ett antal år och se hur välrenommerade Morgan Stanley räknade på Amazons framtida intäkter genom att enbart estimera utifrån hur man trodde att bokförsäljningen skulle utvecklas online. Idag vet man hur galet fel antagandena var. Man kan även se till Facebooks IPO under våren 2012 och analytikerna hade relativt modesta antaganden om utsikterna. Facebooks aktiekurs pressades sen ner under sommaren 2012 innan det sakta började vända och idag fem år senare har bolaget snudd på blivit en tenbagger.

På kort till medellång sikt är Mercadolibre en osäker investering. Dels för att högt värderade bolag ofta faller tyngst ifall sämre börstider anländer men kursen kan även rasa ifall bolaget inte klarar att svara upp mot marknadens högt ställda förväntningar dessutom finns politiska risker som behöver tas i beaktning.

Jag gillar dock Mercadolibres dominans och deras moat växer för varje dag som går. Jag tror att bolaget, med sin gigantiska kundstock på nästan 200 miljoner unika användare, har möjlighet till enorma skalfördelar något som jag tror att analytikerna som följer bolaget underskattar. Här tänker jag inte minst på nya genialiska MercadoCredíto som bör ha en mycket stor potential men även egen försäljning på plattformen är troligt i framtiden. Om Mercadolibre tar steget till egen försäljning finns det än mer paralleller att dra till Amazon. För bolaget kopierar redan många av de framgångsrecept som Amazon har haft i USA/Europa och applicerar det sedan i sin verksamhet i Latinamerika.

Jag har valt att investera i Mercadolibre som jag alltså tycker är Latinamerikas svar på västvärldens Amazon. Min investeringshorisont är lång och jag är väl medveten om att det kan bli en mycket volatil resa framöver. Går aktien ner utan att fundamenta ändrats kommer jag se det som ett bra tillfälle att öka upp mitt innehav.

Det finns inte många videointervjuer online med bolagets CEO, Marcos Galperin. Avslutar därför blogginlägget med en relativt färsk intervju från mitten på juli i år där han talar om bolaget och dess framtid (intervjun nedan går endast att ses från suftplatta eller dator och syns tyvärr inte i mobilen).Disclaimer: Ovanstående är inte på något sätt en komplett analys utan endast skriven för att väcka ett intresse kring bolaget. Artikeln kan även innehålla faktafel då all information inte är dubbelkontrollerad mot annan källa. Vid investeringsövervägande rekommenderas starkt att göra en egen analys av företaget. Jag äger aktier i bolaget.


Hade du vågat investera i Mercadolibre?